Informacje

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RODIS S.C Anna Kopińska-Sidor i Włodzimierz Sidor(ul. Ogrodowa 14G, 21-200 Parczew,  telefon kontaktowy: 509 549 137).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochronyosóbfizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowychi w sprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochroniedanych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) AdministratoremPani/Pana danychosobowych jest RODIS S.C Anna Kopińska-SidoriWłodzimierzSidor (ul. Ogrodowa 14G, 21-200 Parczew,  telefonkontaktowy: 509 549 137).
2) W sprawach z zakresuochronydanychosobowychmogąPaństwokontaktowaćsię
z InspektoremOchronyDanych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowebędąprzetwarzane w celurealizacjiumowycywilnoprawnej. 
4)Dane osobowebędąprzetwarzaneprzezokresniezbędny do realizacjiww. celu
z uwzględnieniemokresówprzechowywaniaokreślonych w przepisachodrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawąprawnąprzetwarzaniadanych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6)OdbiorcamiPani/Pana danychbędąpodmioty, którenapodstawiezawartychumówprzetwarzajądaneosobowe w imieniuAdministratora. 
Osoba, którejdanedotyczą ma prawo do:
-dostępu do treściswoichdanychorazmożliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczeniaprzetwarzaniaoraz do przenoszeniaswoichdanych, a także - w przypadkachprzewidzianychprawem - prawo do usunięciadanychiprawo do wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzaniaPaństwadanych.
- wniesieniaskargi do organunadzorczegow przypadkugdyprzetwarzaniedanychodbywasię
 z naruszeniemprzepisówpowyższegorozporządzeniatj. PrezesaOchronyDanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podaniedanychosobowych jest warunkiemzawarciaumowycywilnoprawnej. Osoba, którejdanedotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjąniepodaniadanychosobowych jest brakmożliwościzawarciaumowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 
 
 
 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ………………………………. 
 
………………………………..
(data, podpis)
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RODIS S.C Anna Kopińska-Sidor i Włodzimierz Sidor(ul. Ogrodowa 14G, 21-200 Parczew,  telefon kontaktowy: 509 549 137).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ........................................................... 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest ................................
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 
________________________
podpis